Artykuły

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z

serwisu Internetowego POLONIUM

 

1. INFORMACJE OGÓLNE


Niniejszy dokument określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego Firmy Polonium, którego główną siedzibą jest Wola Rasztowska oraz filia w Warszawie .
Firma Polonium informuje, iż niniejszy Serwis nie służy do zawierania umów na odległość w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zlecenie Firmie Polonium wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  wymaga zawarcia umowy pośrednictwa w formie pisemnej, a zlecona z tego tytułu usługa nie jest świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy.

 

1.1Użyte w treści Regulaminu definicje oznaczają:

Serwis” - oznacza Serwis internetowy www.polonium.pl i niniejszą Witrynę, poświęcone tematyce szeroko rozumianego obrotu nieruchomości, których właścicielem i operatorem jest Firma Polonium – Władysław Śliżewski z siedzibą w Woli Rasztowskiej 05-205 ul. Akacjowa 16 oraz filia w Warszawie 02-174 ul. Sabały 3. „Zasoby Serwisu” - oznaczają informacje i materiały udostępniane w ramach Serwisu oraz wszelkie funkcjonalności - w szczególności: ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktu każda osoba korzystająca z Serwisu (dalej zwana jest ,,Użytkownikiem”) tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 


2.KORZYSTANIE Z SERWISU I JEGO ZASOBÓW

2.1 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również w zgodzie z dobrymi obyczajami i z poszanowaniem praw i interesów osób trzecich. Użytkownika. Jednocześnie obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze wykraczające poza obowiązujące


2.1.1 Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika żadnych warunków, w szczególności nie jest wymagane dokonanie rejestracji. .

2.1.2 Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa do wszelkich jego elementów (w tym tekstowych, graficznych oraz układu treści i stron) są zastrzeżone i korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.1.3 Korzystanie z Serwisu i jego Zasobów nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych. Użytkownik może korzystać z Zasobów Serwisu, jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego - tj. w zakresie wyznaczonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

2.1.4 W szczególności zabronione zatem jest korzystanie z Zasobów Serwisu w celach komercyjnych, prowadzenia działalności gospodarczej, jak również kopiowanie, publiczne odtwarzanie, modyfikowanie czy przesyłanie lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i fragmentów .

2.1.5 Wszelkie znaki towarowe i handlowe podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

2.1.6 Publikacja linku do niniejszego Serwisu w innych serwisach wymaga zgody firmy Polonium udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

2.1.7 W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

2.2 Serwis ma na celu dostarczenie Użytkownikom ogólnych informacji na tematy związane z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami

2.3 Użytkownik korzysta z Zasobów Serwisu nieodpłatne, na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Publikowane informacje nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa z zakresu obrotu nieruchomościami, podatkowego, prawnego, , jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Informacji, wyjaśnień i danych zawartych w Serwisie nie należy zatem traktować jako czynności doradztwa lub rekomendacji do dokonania określonej transakcji w obrocie nieruchomościami lub do zlecenia usług podmiotom trzecim. Zasoby serwisu nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów i usług. Przed podjęciem decyzji w konkretnej sytuacji, należy skontaktować się z Firmą Polonium lub innym profesjonalistą w celu zlecenia stosownej usługi pośrednictwa lub zasięgnięcia porady .

2.4 Zamieszczone w Serwisie oferty nieruchomości nie stanowią „oferty” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, Firma Polonium nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność

2.5 Firma Polonium zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania udostępniania dowolnych Zasobów, materiałów, informacji lub funkcjonalności niniejszego Serwisu, w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Firma Polonium nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek zasoby, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1 Pomimo dołożenia należytych starań mających na celu prezentowanie rzetelnych informacji i materiałów składających się na Zasoby Serwisu, to jednak ze względu na specyfikę świadczonych usług i zamieszczanie danych w oparciu o informacje uzyskane od osób trzecich, Firma Polonium reprezentowana przez Władysława Śliżewskiego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość, kompletność, dokładność oraz merytoryczną poprawność materiałów i informacji zawartych w Zasobach Serwisu i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji.

3.2 Zasoby Serwisu mogą zawierać odnośniki lub opierać się o przepisy prawa, które podlegają nowelizacji i stąd powinny być interpretowane wyłącznie w okolicznościach konkretnego przypadku.

3.3 Użytkownik korzysta więc z wszelkich informacji, materiałów i funkcjonalności dostępnych w Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3.4 W dopuszczonym przez prawo zakresie, Firma Polonium wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. W żadnym wypadku Firma Polonium ani podmioty z nią współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Serwisie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie lub zaniechanie jakichkolwiek czynności na podstawie Zasobów Serwisu, informacji lub materiałów zawartych w Serwisie.

3.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Firmy Polonium, jak i osób trzecich za treści przekazane Firmie Polonium lub umieszczone w Serwisie, jak również szkody i inne skutki wynikające z niedochowania postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisu prawa przez Użytkownika.

3.6 W przypadku otrzymania uzasadnionej informacji, że w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Firma Polonium niezwłocznie podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3.7 Firma Polonium nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje braku dostępności Serwisu lub jego Zasobów, w tym poszczególnych informacji, materiałów lub innych treści, a także za jakiekolwiek jego wady lub braki, niewłaściwą parametryzację, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

3.8 Firma Polonium stosuje procedury bezpieczeństwa danych, nie może jednak zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Ze względu na ograniczenia techniczne, Firma Polonium nie może też gwarantować, że informacje lub materiały przesyłane za pomocą Internetu zostaną dostarczone do Użytkownika w formie kompletnej, nie obarczonej błędami. Dlatego wszelkie transmisje są realizowane na własne ryzyko Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

3.9 Firma Polonium informuje, że Serwis zawiera odesłania – linki i bannery do lub z innych stron i serwisów internetowych. Korzystając z banneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę administrowaną przez inne podmioty, za które Firma Polonium nie ponosi odpowiedzialności, jak również za zawartość strony. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tego Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a Firmą Polonium nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia informacji lub materiałów dostępnych na stronach innych podmiotów. Podmioty te mogą stosować inne zasady ochrony danych, wobec czego zaleca się zapoznanie się ze stosowanymi przez nie regulaminami,.

3.10 Firma Polonium nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie rękojmi, gwarancji lub innej z tytułu nabycia towarów lub zlecenia usług sprzedawanych bądź reklamowanych przez inny podmiot.

3.11 Firma Polonium nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze zdarzeń opisanych powyżej lub pozostających poza kontrolą Firmy Polonium.

 

4. OCHRONA DANYCH

4.1 Przy wypełnieniu zamieszczonych w Serwisie formularzy, ankiet lub przy zamawianiu subskrypcji newsletterów Firmy Polonium, Użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe /tj. imię i nazwisko, adres e-mailowy i numer telefonu/.

4.2 Podając swoje dane osobowe, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na ich gromadzenie w bazie danych Firmy Polonium – Władysław Śliżewski Przekazane dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Firma Polonium – Władysław Śliżewski z siedzibą w Woli Rasztowskiej 05-205 ul. Akacjowa 16 oraz filią w Warszawie 01-315 Warszawa ul. Coopera 12F l.u. 30. Firma Polonium wykorzystuje odpowiednie rozwiązania techniczne oraz wprowadza wewnętrzne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych danych osobowych oraz uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do nich. Firma Polonium nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym podmiotom bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4.3 Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane zbierane są w celu określonym w wypełnianym formularzu, w szczególności takim, jak dążenie do zawarcia umowy lub w innym prawnie usprawiedliwionym celu, a także celem nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, Firmą Polonium lub innym podmiotem wymienionym w formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, dane te mogą być przekazane dla realizacji innych wskazanych celów lub innym oznaczonym podmiotom, w wyznaczonym zakresie .

4.4 Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie /„kliknięcie”/ myszką w polu „Akceptuje regulamin strony”. Użytkownik przez zaznaczenie /„kliknięcie”/ pola w formularzu rejestracyjnym, jak również zaznaczenie /”kliknięcie”/ myszką w polu „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez Firmę Polonium środków porozumiewania się na odległość, w celach określonych w niniejszym Regulaminie.5. WYMOGI TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej pracy z Serwisem:

- Monitor 1024 x 768 pikseli

- wszystkie dostępne przeglądarki internetowe obsługujące Java Script oraz Flash

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wszelkie uwagi, pytania, komentarze oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu można kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. @polonium.pl

6.2 Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.

6.3 Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania powstałych sporów. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.


6.4 Firma Polonium zastrzega sobie prawo do nie udzielania informacji, porad, bądź odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności odpowiedzi na złożone w powyższy sposób oferty pracy.

/
JoomSpirit